Faculty Members

Name of Faculty Qualification Designation
Dr. Atul Kaushik M.Pharm., Ph.D. Principal
Dr. Manoj Kumar Goyal M.Pharm., Ph.D. Asso. Professor
Dr. Pradeep Chauhan M.Pharm., Ph.D. Asso. Professor
Dr. Hemant Swami M.Pharm., Ph.D. Asso. Professor
Dr. Devashri G. Sahu M.Pharm., Ph.D. Asso. Professor
Mr. Bharat Kumar Tyagi M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Amit Jain M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Sandeep Jain M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Urvesh Singh Narwariya M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Pawan Kumar Gupta M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Ramesh Kumar Khandelwal M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Abhishek Pandey M.Pharm. Asst. Professor
Ms. Priya Mishra M.Pharm. Asst. Professor
Mrs. Shivani Gupta M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Bhagwan Shivhare M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Janmejay Singh Tomar M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Hiresh. Dutt M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Sanjiv Kumar M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Shrikant Sharma M.Pharm. Asst. Professor
Mrs. Ritika Shakya M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Manoj Upadhyay M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Alok Singh M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Shailendra Goyal M.Pharm. Asst. Professor
Mr. Vivek Gupta M.Pharm. Asst. Professor

Approval , Recognition, and Affiliation

hi hi 3 hi 3 3 3